การแก้ไขปัญหา Rails <= 3.0.0 กรณีเกิดปัญหา GemDependency

หากเกิดปัญหา

undefined local variable or method `version_requirements' for #<Rails::GemDependency:0x1022cc1c8> (NameError)

ท่านสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มก่อนหน้า Initialize และ boot ซึ้งอยู่ใน config/environment.rb

#Fix rails require bug
if Gem::VERSION >="1.3.6"
 module Rails
  class GemDependency
   def requirement
    r = super
    (r == Gem::Requirement.default) ? nil : r
   end
  end
 end
end

 • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

สร้างฐานข้อมูลด้วย Direct Admin

  ตัวอย่างวิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย Control Panel DirectAdmin

การสร้าง Subdomain

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง  Subdomain ที่โฮสติ้ง

สร้าง FTP Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง FTP Account ที่โฮสติ้ง

สร้างโดเมนเพิ่มใน Host

  ตัวอย่างแสดงวิธีการสร้าง Account Domain ที่โฮสติ้ง

สร้าง E-Mail Account

  ตัวอย่างวิธีการสร้าง E-Mail Account ที่โฮสติ้ง